Log Ind

GDPR hos Fritidssejlernes Kompetence Center

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi i Fritidssejlernes Kompetence Center behandler dine personoplysninger.

Dataansvarlig:

Fritidssejlernes Kompetence Center er dataansvarlig i forbindelse med behandlingen af personoplysninger om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Danmarks Fritidssejler Union

Parkvej 27, 4990 Sakskøbing

CVR-nr.: 38583263

E-mail: friko@sekr.dk

Tlf. nr. 3267 7101

Baggrund:

Behandlingen af persondata foretages i overensstemmelse med gældende lovgivning om personoplysninger, herunder data­beskyttelsesloven.

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige, at det er alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knytte sig til en person.

Kategorier af personoplysninger:

Fritidssejlernes Kompetence Center indsamler følgende oplysninger:

 • Almindelige personoplysninger (Såsom navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer)
 • Personfølsomme oplysninger (Såsom CPR-nummer, Nationalitet i forbindelse med Udstedelse af beviser for fritidssejlere)

Behandlingsgrundlag:

Fritidssejlernes Kompetence Center behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

Registrering af Udbyder, Censor og Prøvedeltagere, udsendelse af opkrævning, statistik, levering af beviser for fritidssejlere.

Har du spørgsmål til os:

Har du generelle spørgsmål til os, eller ønsker at høre mere om vores prøveafholdelser, så kan du kontakte os via:

 • E-mail, Telefon.

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan svare på dine spørgsmål, vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Fritidssejlernes Kompetence Center behandler typisk følgende almindelige oplysninger: navn, e-mailadresse, telefonnummer, samt evt. tilmeldings oplysninger.

Hjemmelen til at behandle personoplysninger afhænger af formålet med behandlingen. Når vi svarer på dine spørgsmål, så er hjemmelen: Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra f)

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

Når du deltager i en prøveafholdelse hos os:

Når du deltager i en prøveafholdelse hos os, så må vi behandle oplysninger om dig for at kunne opfylde vores forpligtigelser. Dette indebærer, at vi behandler følgende almindelige personoplysninger: navn, e-mail, telefonnummer, betalingsoplysninger. Samt følgende personfølsomme oplysninger: cpr-nummer, nationalitet.

I det omfang, at vi behandler personoplysninger om prøvedeltagere er hjemmelen hertil den aftale, som vi indgår jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra b).

Evaluering:

Når du afslutter en prøveafholdelse, beder dig om at besvare et evalueringsskema, så erfaringer kan anvendes for kvalitetssikring af prøveafholdelsen. Det er frivilligt at besvare dette evalueringsskema, og hjemlen for at behandle personoplysninger i denne kontekst er derfor dit samtykke jf.  databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra a.

Registrering som Udbydere eller Censorer:

Fritidssejlernes Kompetence Center opbevarer dine personoplysninger i en periode fra tilhørsforholdets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige oplysninger i op til 1 år efter kalenderåret for dit tilhørsforholdets ophør af Kompetence Centeret.
 • Dog vil dine oplysninger såfremt det af os påkrævet af bogføringsloven blive gemt til dette formål alene.
 • Andre oplysninger kan også gemmes til statistik og lignede, så længe disse har værdi for Kompetence Centeret og/eller påkræves af Søfartsstyrelsen.

Samarbejde med tredjemand

Fritidssejlernes Kompetence Center benytter eksterne samarbejdspartnere og leverandører til at udføre opgaver på vegne af os.

Eksterne levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting.

Det er Fritidssejlernes Kompetence Centers ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles korrekt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder, der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

Videregivelse af dine personoplysninger:

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere:

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer for markedsføring.

Behandlingssikkerhed:

Vi behandler dine personoplysninger ifølge databeskyttelseslovgivningen.

Det er afgørende for os at passe godt på vores Udbydere, Censorer og Prøvedeltageres oplysninger. Derfor har vi implementeret tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så vi kan efterleve vores dataansvar.

Tekniske og organisatoriske foranstaltninger:

Mennesker begår fejl, og derfor uddanner vi alle medarbejdere i vores retningslinjer for god databehandlingsskik for at mindske antallet af fejl, og for at skabe løbende forbedringer i vores databehandling. Herudover har vi indført en it-sikkerhedspolitik, som sætter retningen for vores overordnede sikkerhed.

Vi har indført adgangsbegrænsninger, så medarbejdere kun har adgang til personoplysninger, hvis dette er relevant for deres arbejdsfunktion.

Vi vil løbende vurdere behovet for at anvende kryptering eller pseudonymisering af personlige oplysninger, som et risikobegrænsende initiativ.

For at sikre vores data, så anvender vi antivirusprogrammer, fornyer vores adgangskoder jævnligt, opdaterer vores systemer, og så holder vi løbende ajour med it-udviklingen, så vi kan sikre os mod sårbare it-systemer og aktuelle it-trusler.

Opbevaring af dine personoplysninger:

Udbyder, Censor:

Fritidssejlernes Kompetence Center vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra tilhørsforhold ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige oplysninger i op til 1 år efter kalenderåret for dit tilhørsforholds ophør af foreningen.
 • Dog vil dine oplysninger såfremt det er os påkrævet af bogføringsloven blive gemt til dette formål alene.
 • Andre oplysninger kan også gemmes til statistik og lignede, så længe disse har værdi for Fritidssejlernes Kompetence Center.

Prøvedeltagere:

Fritidssejlernes Kompetence Center vil opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige oplysninger, samt personfølsomme oplysninger indtil du anmoder om sletning, med henblik på genudstedelse af beviser for fritidssejlere.
 • Dog vil dine oplysninger såfremt det er os påkrævet af bogføringsloven blive gemt til dette formål alene.
 • Andre oplysninger kan også gemmes til statistik og lignede, så længe disse har værdi for Fritidssejlernes Kompetence Center.

Dine rettigheder:

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. (Dette kan medføre begrænsninger i udstedelse samt genudstedelse af beviser for fritidssejlere).

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om disse regler og den nye persondataforordning.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at:

Kontakte vores sekretariats telefon på 3267 7101 mandag – torsdag: 0830 – 1600 og fredag: 0830 – 1200

Skrive en mail til friko@sekr.dk

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til (dataportabilitet) i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Vi forbeholder os retten til at ændre disse retningslinjer løbende.

Sidst opdateret: 01-08-2023

Fritidssejlernes Kompetence Center
CVR-nr.: 38583263
Nyttige Links
Kompetence Center